วันเสาร์, 25 พฤษภาคม 2562

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

            คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มีชื่อเดิมว่า วิทยาลัยการจัดการ เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2549 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) และบัญชีบัณฑิต (บช.บ) สังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และจากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 2(91)/2558 วันที่ 6 มีนาคม 2558 ได้อนุมัติให้วิทยาลัย 4 วิทยาลัย ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปลี่ยนสถานะเป็นคณะต่างๆ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป โดยในปีการศึกษา 2558 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน จึงแบ่งโครงสร้างใหม่เป็น 2 ส่วน คือ 1 คณะ และ 1 สำนักงานคณบดี เปิดสอนระดับปริญญาตรี   2 หลักสูตร 7 สาขาวิชา ปริญญาโท 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา

About us :

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ถนนร้อยเอ็ด - โพนทอง 113 หมู่ที่ 12
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
ทร.0-4355-6168

ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม

facebook circle 512   line

แผ่นที่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

 

Copy@2018 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ถนนร้อยเอ็ด - โพนทอง 113 หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 โทร.0-4355-6168
พัฒนาโดย นายธนทรัพย์ อนารัตน์  E - Mall : tanasuba@gmail.com