ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

            คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มีชื่อเดิมว่า วิทยาลัยการจัดการ เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2549 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) และบัญชีบัณฑิต (บช.บ) สังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และจากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 2(91)/2558 วันที่ 6 มีนาคม 2558 ได้อนุมัติให้วิทยาลัย 4 วิทยาลัย ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปลี่ยนสถานะเป็นคณะต่างๆ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป โดยในปีการศึกษา 2558 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน จึงแบ่งโครงสร้างใหม่เป็น 2 ส่วน คือ 1 คณะ และ 1 สำนักงานคณบดี เปิดสอนระดับปริญญาตรี   2 หลักสูตร 7 สาขาวิชา ปริญญาโท 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา