วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

พัฒนาคณะด้วยกระบวนการจัดการคุณภาพเพื่อเป็นคณะชั้นนำในการผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ