วันเสาร์, 25 พฤษภาคม 2562

พันธกิจ

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ ควบคู่คุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
2. วิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรม ด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี โดยประสานความร่วมมือกับ      
    หน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐเอกชน ทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ
3. บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชน องค์กรของรัฐและ   
    เอกชน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. ทำนุบำรุง สนับสนุนและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่นตลอดจนถึงระดับชาติ
5. ใช้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและระบบประกันคุณภาพการศึกษาบริหารจัดการ 
    องค์กร  เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ 

About us :

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ถนนร้อยเอ็ด - โพนทอง 113 หมู่ที่ 12
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
ทร.0-4355-6168

ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม

facebook circle 512   line

แผ่นที่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

 

Copy@2018 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ถนนร้อยเอ็ด - โพนทอง 113 หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 โทร.0-4355-6168
พัฒนาโดย นายธนทรัพย์ อนารัตน์  E - Mall : tanasuba@gmail.com