หมวด: เกี่ยวกับคณะ เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 01 ตุลาคม 2561 เขียนโดย Super User

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ ควบคู่คุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
2. วิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรม ด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี โดยประสานความร่วมมือกับ      
    หน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐเอกชน ทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ
3. บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชน องค์กรของรัฐและ   
    เอกชน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. ทำนุบำรุง สนับสนุนและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่นตลอดจนถึงระดับชาติ
5. ใช้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและระบบประกันคุณภาพการศึกษาบริหารจัดการ 
    องค์กร  เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ 

ฮิต: 449