วันเสาร์, 25 พฤษภาคม 2562

ค่านิยมร่วม (Share Value)

ค่านิยมร่วม (Share Value)

เพื่อมุ่งสร้างความสำเร็จ ชื่อเสียงและความสามัคคีในองค์กรร่วมกัน คณะบริหารธุรกิจและ การบัญชี
ซึ่งมีเป้าหมายในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ จึงกำหนดค่านิยมร่วมของบุคลากรในคณะ
โดยกำหนดจากชื่อย่อภาษาอังกฤษของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นิยามไว้ดังนี้ 

            B : Business professional ความเป็นมืออาชีพทางธุรกิจ 
            A : Adaptive thinking ความคิดริเริ่มเชิงประยุกต์ 
            Ac : Accountability ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

About us :

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ถนนร้อยเอ็ด - โพนทอง 113 หมู่ที่ 12
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
ทร.0-4355-6168

ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม

facebook circle 512   line

แผ่นที่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

 

Copy@2018 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ถนนร้อยเอ็ด - โพนทอง 113 หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 โทร.0-4355-6168
พัฒนาโดย นายธนทรัพย์ อนารัตน์  E - Mall : tanasuba@gmail.com