ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

 ajchareeya 

อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู
คณบดี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

 lalita

อาจารย์ลลิตา พิมทา
รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ

 sitisak

อาจารย์สิทธิศักดิ์ เตียงงา
รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

patariya

อาจารย์ ดร. ภัทริยา พรหมราษฎร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

wiliwan 

อาจารย์ ดร.วิไลวรรณ โพนศิริ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษา

 ่jurewan

อาจารย์ ดร.จุรีวัลย์ ภักดีวุฒิ 
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(สาขาวิชาบริหารธุรกิจ MBA)

23.
ผุ้ช่วยศาสตราจารย์บุญช่วง ศรีธรราษฎร์
ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
(สาขาวิชาการบัญชี)
 

 patarika

อาจารย์ ดร.ภัทริกา ชิณช่าง
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(สาขาวิชาการจัดการ)

32

อาจารย์อัจฉราภรณ์ จุฑาผาด
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 

40

อาจารย์อินทร์ อินทร์อุ่นโชติ
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(สาขาวิชาการตลาด)

roongarun

อาจารย์รุ่งอรุณ  ศุภกฤตอนันต์
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว)

30

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุติมา ฮามคำไพ
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม)