ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

อาจารย์ ดร. ภัทริยา พรหมราษฎร์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิตา พิมทา
รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ โพนศิริ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์สิทธิศักดิ์ เตียงงา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและนวัตกรรมดร.ภัทริกา ชิณช่าง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

 อาจารย์สิรวิชญ์ ปิ่นคำ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


อาจารย์พรรณภา  สรสิทธิ์
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ


รองศาสตราจารย์บุญช่วง ศรีธรราษฎร์
ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
(สาขาวิชาการบัญชี)
 

อาจารย์อินทร์  อินอุ่นโชติ
ประธานสาขาวิชา
(สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าปลีก)

 

ผู้ช่วยศาสตรจารย์อัจฉราภรณ์ จุฑาผาด
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

(สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ)

อาจารย์รุ่งอรุณ  ชัยศิริรัตน์
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(สาขาวิชานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  เอกพันธ์
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA))


อาจารย์ ดร.วรรณษา วังแสนแก้ว
ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
(สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล)