หมวด: ผู้บริหารคณะ เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 02 ตุลาคม 2561 เขียนโดย Super User

ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

 ajchareeya 

อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู
คณบดี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

 lalita

อาจารย์ลลิตา พิมทา
รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ

 sitisak

อาจารย์สิทธิศักดิ์ เตียงงา
รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

patariya

อาจารย์ ดร. ภัทริยา พรหมราษฎร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

wiliwan 

อาจารย์ ดร.วิไลวรรณ โพนศิริ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษา

 mongkon

อาจารย์ ดร.มงคล
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(สาขาวิชาบริหารธุรกิจ MBA)

suphon

อาจารย์สุพร  แก้วสะอาด
ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
(สาขาวิชาการบัญชี)
 

 patarika

อาจารย์ ดร.ภัทริกา ชิณช่าง
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(สาขาวิชาการจัดการ)

supun

อาจารย์สุพจน์  บัวเลิง
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 

Keryngkr

อาจารย์เกรียงไกร  กันแก้ว
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(สาขาวิชาการตลาด)

roongarun

อาจารย์รุ่งอรุณ  ศุภกฤตอนันต์
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว)

sayroong

อาจารย์สายรุ้ง  ธรณี
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม)

chinawat

อาจารย์ ดร.ชินวัตร  เชื้อสระคู
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน)

   

 

ฮิต: 862