วันเสาร์, 25 พฤษภาคม 2562

ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

 ajchareeya 

อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู
คณบดี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

 lalita

อาจารย์ลลิตา พิมทา
รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ

 sitisak

อาจารย์สิทธิศักดิ์ เตียงงา
รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

patariya

อาจารย์ ดร. ภัทริยา พรหมราษฎร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

wiliwan 

อาจารย์ ดร.วิไลวรรณ โพนศิริ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษา

 mongkon

อาจารย์ ดร.มงคล
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(สาขาวิชาบริหารธุรกิจ MBA)

suphon

อาจารย์สุพร  แก้วสะอาด
ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
(สาขาวิชาการบัญชี)
 

 patarika

อาจารย์ ดร.ภัทริกา ชิณช่าง
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(สาขาวิชาการจัดการ)

supun

อาจารย์สุพจน์  บัวเลิง
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 

Keryngkr

อาจารย์เกรียงไกร  กันแก้ว
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(สาขาวิชาการตลาด)

roongarun

อาจารย์รุ่งอรุณ  ศุภกฤตอนันต์
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว)

sayroong

อาจารย์สายรุ้ง  ธรณี
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม)

chinawat

อาจารย์ ดร.ชินวัตร  เชื้อสระคู
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน)

   

 

About us :

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ถนนร้อยเอ็ด - โพนทอง 113 หมู่ที่ 12
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
ทร.0-4355-6168

ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม

facebook circle 512   line

แผ่นที่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

 

Copy@2018 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ถนนร้อยเอ็ด - โพนทอง 113 หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 โทร.0-4355-6168
พัฒนาโดย นายธนทรัพย์ อนารัตน์  E - Mall : tanasuba@gmail.com