หมวด: อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 30 ตุลาคม 2563 เขียนโดย Super User

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

Keryngkr

อาจารย์เกรียงไกร กันแก้ว
ปริญญาโท :บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยเกริก
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

39  

อาจารย์พรรณภา สังฆะมณี
ปริญญาโท : บธ.ม. (การจัดการการตลาด)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

อาจารย์เปรมชัย ทองพุ่ม
ปริญญาโท : บธ.ม. (การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

   
   
 
ฮิต: 512