สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าปลีก

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

อาจารย์เอินทร์ อินอุ่นโชติ
ปริญญาโท : บธ.ม. (การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ประธานประจำหลักสูตร

39  

อาจารย์พรรณภา สังฆะมณี
ปริญญาโท : บธ.ม. (การจัดการการตลาด)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

Keryngkr

อาจารย์เกรียงไกร กันแก้ว
ปริญญาโท :บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยเกริก
อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์เปรมชัย ทองพุ่ม
ปริญญาโท : บธ.ม. (การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
อาจารย์ประจำหลักสูตร