หมวด: อาจารย์ประจำคณะ เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 01 ตุลาคม 2561 เขียนโดย Super User

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

18  

าจารย์รุ่งอรุณ ศุภกฤตอนันต์
ปริญญาโท : บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธานหลักสูตร

 sitisak

อาจารย์สิทธิศักดิ์ เตียงงา
ปริญญาโท : บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 13

อาจารย์จุฑารัตน์ จิตต์ถนอม
ปริญญาโท : ศศ.ม. (วัฒนธรรมศาสตร์)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

37

อาจารย์รุ่งวิทย์ ตรีกุล
ปริญญาโท : ศศ.ม. (การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ประจำหลักสูตร

19  

าจารย์กนกวรรณกรณ์ หลวงวังโพธิ์
ปริญญาโท : ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

 
   
   
ฮิต: 1194