หมวด: อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 01 ตุลาคม 2561 เขียนโดย Super User

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครื่อง

 30


อาจารย์สุติมา ฮามคำไพ
ปริญญาโท : ศศ.ม. (วัฒนธรรมศาสตร์ : การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


 36

อาจารย์สุริยาวุธ ธรณี
ปริญญาโท : ศศ.ม. (การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

19

าจารย์กนกวรรณกรณ์ หลวงวังโพธิ์
ปริญญาโท : ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

 

 
   
   
ฮิต: 2555