อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

22  

อาจารย์สุพร แก้วสะอาด
ปริญญาโท : บธ.ม. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประธานหลักสูตร

 23.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญช่วง ศรีธรราษฎร์
ปริญญาโท : บช.ม. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 11

อาจารย์ดวงเดือน เภตรา
ปริญญาโท : บช.ม. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ประจำหลักสูตร

lalita

อาจารย์ลลิตา พิมทา
ปริญญาโท : บช.ม. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ประจำหลักสูตร

wiliwan 

อาจารย์ ดร. วิไลวรรณ โพนศิริ
ปริญญาเอก : บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 7

อาจารย์อารยะรัตน์ ชารีแสน
ปริญญาโท : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ประจำหลักสูตร

54luxsadawan
อาจารย์รักษดาวัลย์ ศิริตาคำ
ปริญญาโท : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

 

อาจารย์
ปริญญาโท : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจำหลักสูตร