วันเสาร์, 25 พฤษภาคม 2562

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

22  

อาจารย์สุพร แก้วสะอาด
ปริญญาโท : บธ.ม. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประธานหลักสูตร

 23.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญช่วง ศรีธรราษฎร์
ปริญญาโท : บช.ม. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 11

อาจารย์ดวงเดือน เภตรา
ปริญญาโท : บช.ม. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ประจำหลักสูตร

lalita

อาจารย์ลลิตา พิมทา
ปริญญาโท : บช.ม. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ประจำหลักสูตร

wiliwan 

อาจารย์ ดร. วิไลวรรณ โพนศิริ
ปริญญาเอก : บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 7

อาจารย์อารยะรัตน์ ชารีแสน
ปริญญาโท : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ประจำหลักสูตร
   
   

About us :

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ถนนร้อยเอ็ด - โพนทอง 113 หมู่ที่ 12
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
ทร.0-4355-6168

ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม

facebook circle 512   line

แผ่นที่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

 

Copy@2018 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ถนนร้อยเอ็ด - โพนทอง 113 หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 โทร.0-4355-6168
พัฒนาโดย นายธนทรัพย์ อนารัตน์  E - Mall : tanasuba@gmail.com