หมวด: อาจารย์ประจำคณะ เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 01 ตุลาคม 2561 เขียนโดย Super User

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

supun 

อาจารย์สุพจน์  บัวเลิง
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 

 

29

าจารย์จีระพัฒน์ จูมกุมาร
ปริญญาโท : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 16

อาจารย์ศศิกาญจน์ หมอกมีชัย
ปริญญาโท : คอ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ประจำหลักสูตร

24

อาจารย์ญาณกร เขตศิริสุข
ปริญญาโท : บธ.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ประจำหลักสูตร

32  

อาจารย์อัจฉราภรณ์ จุฑาผาด
ปริญญาโท : ค.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 14

อาจารย์อุณนดาทร มูลเพ็ญ
ปริญญาโท : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาจารย์ประจำหลักสูตร
   
   

 

ฮิต: 650