วันเสาร์, 25 พฤษภาคม 2562

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

supun 

อาจารย์สุพจน์  บัวเลิง
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 

 

29

าจารย์จีระพัฒน์ จูมกุมาร
ปริญญาโท : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 16

อาจารย์ศศิกาญจน์ หมอกมีชัย
ปริญญาโท : คอ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ประจำหลักสูตร

24

อาจารย์ญาณกร เขตศิริสุข
ปริญญาโท : บธ.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ประจำหลักสูตร

32  

อาจารย์อัจฉราภรณ์ จุฑาผาด
ปริญญาโท : ค.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 14

อาจารย์อุณนดาทร มูลเพ็ญ
ปริญญาโท : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาจารย์ประจำหลักสูตร
   
   

 

About us :

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ถนนร้อยเอ็ด - โพนทอง 113 หมู่ที่ 12
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
ทร.0-4355-6168

ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม

facebook circle 512   line

แผ่นที่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

 

Copy@2018 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ถนนร้อยเอ็ด - โพนทอง 113 หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 โทร.0-4355-6168
พัฒนาโดย นายธนทรัพย์ อนารัตน์  E - Mall : tanasuba@gmail.com