วันเสาร์, 25 พฤษภาคม 2562

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

chinawat 

อาจารย์ ดร.ชินวัตร เชื้อสระคู
ปริญญาเอก : ปรด.(การบริหารทรัพยกรมนุษย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประธานหลักสูตร

 phamoon

อาจารย์ประมูล สุขสกาวผ่อง
ปริญญาโท : การบริหารการบิน
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

 20

อาจารย์ปริเยศ พรหมประสิทธิ์
ปริญญาโท : ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร.พัชรา วรศะริน
Doctor of Education in Professional Development
Victoria University,Australia
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

 

 

 

 

 
   
   

About us :

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ถนนร้อยเอ็ด - โพนทอง 113 หมู่ที่ 12
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
ทร.0-4355-6168

ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม

facebook circle 512   line

แผ่นที่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

 

Copy@2018 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ถนนร้อยเอ็ด - โพนทอง 113 หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 โทร.0-4355-6168
พัฒนาโดย นายธนทรัพย์ อนารัตน์  E - Mall : tanasuba@gmail.com