หมวด: อาจารย์ประจำคณะ เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 01 ตุลาคม 2561 เขียนโดย Super User

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

chinawat 

อาจารย์ ดร.ชินวัตร เชื้อสระคู
ปริญญาเอก : ปรด.(การบริหารทรัพยกรมนุษย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประธานหลักสูตร

 phamoon

อาจารย์ประมูล สุขสกาวผ่อง
ปริญญาโท : การบริหารการบิน
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

 20

อาจารย์ปริเยศ พรหมประสิทธิ์
ปริญญาโท : ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร.พัชรา วรศะริน
Doctor of Education in Professional Development
Victoria University,Australia
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

 

 

 

 

 
   
   
ฮิต: 642