ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (ฉบับที่21) ไวรัสโคโรนา 2019

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (ฉบับที่21)

แนวทางจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19​)

ตั้งวันที่ 24 มกราคม 2565 เป็นต้นไป กำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน (On-site)

โดยจำนวนนักศึกษาต้องไม่เกิน 100 คน และต้องปฎิบัติ​ตามมาตรการ​ของ กระทรวงสาธารณสุข​

D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

 

 

- กรณีที่มีจำนวน 101-150 คน ให้อาจารย์ผู้สอนขออนุญาต​คณบดี​พิจารณา

- กรณีที่มีจำนวนนักศึกษา​เกินกว่า 150 คน ให้อาจารย์ผู้สอนขออนุญาต​อธิการบดี​พิจารณา​