แนะนำอาคารเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

08:47:04

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ขอแนะนำอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี 2565