สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าปลีก

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

อาจารย์เอินทร์ อินอุ่นโชติ
ปริญญาโท : บธ.ม. (การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ประธานประจำหลักสูตร

39  

อาจารย์พรรณภา สังฆะมณี
ปริญญาโท : บธ.ม. (การจัดการการตลาด)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

Keryngkr

อาจารย์เกรียงไกร กันแก้ว
ปริญญาโท :บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยเกริก
อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์เปรมชัย ทองพุ่ม
ปริญญาโท : บธ.ม. (การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

 
   
   
 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

22  

อาจารย์สุพร แก้วสะอาด
ปริญญาโท : บธ.ม. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประธานหลักสูตร

 23.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญช่วง ศรีธรราษฎร์
ปริญญาโท : บช.ม. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 11

อาจารย์ดวงเดือน เภตรา
ปริญญาโท : บช.ม. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ประจำหลักสูตร

lalita

อาจารย์ลลิตา พิมทา
ปริญญาโท : บช.ม. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ประจำหลักสูตร

wiliwan 

อาจารย์ ดร. วิไลวรรณ โพนศิริ
ปริญญาเอก : บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 7

อาจารย์อารยะรัตน์ ชารีแสน
ปริญญาโท : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ประจำหลักสูตร

54luxsadawan
อาจารย์รักษดาวัลย์ ศิริตาคำ
ปริญญาโท : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

 

อาจารย์
ปริญญาโท : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 
   

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

17.  

อาจารย์ ดร.ภัทริกา ชิณช่าง
ปริญญาเอก : ปรด.การจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประธานหลักสูตร

 28

อาจารย์ดวงดาว ภูครองจิตร
ปริญญาโท :บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาจารย์ประจำหลักสูตร

1

อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู
ปริญญาโท : บธ.ม. (การจัดการการเงินและการธนาคาร)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาจารย์ประจำหลักสูตร

33

อาจารย์จารุวรรณ สุภาชัยวัฒน์
ปริญญาโท : กจ.ม. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยมหาสาคาม
อาจารย์ประจำหลักสูตร

9  

อาจาย์นุศรา นันโท
ปริญญาโท : ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การศึกษา)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 26

อาจารย์สุนันวดี พละศักดิ์
ปริญญาโท : บธ.ม. (M.B.A.) (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ประจำหลักสูตร
   
   

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

12

อาจารย์วรรณษา วังแสนแก้ว

ปริญญาโท : บธ.ม. (การตลาด)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประธานหลักสูตร

 34

อาจารย์สิรวิชญ์ ปิ่นคำ
ปริญญาโท : บธ.ม. (การจัดการการตลาด)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษศิรินทร์ ภิญญาคง
ปริญญาโท : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาจารย์ประจำหลักสูตร

   

 

อาจารย์สุธาสินี วังคะฮาต
ปริญญาโท : ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ประจำหลักสูตร