ค่านิยมร่วม (Share Value)

ค่านิยมร่วม (Share Value)

เพื่อมุ่งสร้างความสำเร็จ ชื่อเสียงและความสามัคคีในองค์กรร่วมกัน คณะบริหารธุรกิจและ การบัญชี
ซึ่งมีเป้าหมายในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ จึงกำหนดค่านิยมร่วมของบุคลากรในคณะ
โดยกำหนดจากชื่อย่อภาษาอังกฤษของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นิยามไว้ดังนี้ 

            B : Business professional ความเป็นมืออาชีพทางธุรกิจ 
            A : Adaptive thinking ความคิดริเริ่มเชิงประยุกต์ 
            Ac : Accountability ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม