วันเสาร์, 25 พฤษภาคม 2562

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

17.  

อาจารย์ ดร.ภัทริกา ชิณช่าง
ปริญญาเอก : ปรด.การจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประธานหลักสูตร

 

28

อาจารย์ดวงดาว ภูครองจิตร
ปริญญาโท :บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 33

อาจารย์จารุวรรณ สุภาชัยวัฒน์
ปริญญาโท : กจ.ม. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยมหาสาคาม
อาจารย์ประจำหลักสูตร

1

อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู
ปริญญาโท : บธ.ม. (การจัดการการเงินและการธนาคาร)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

9  

อาจาย์นุศรา นันโท
ปริญญาโท : ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การศึกษา)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

26

อาจารย์สุนันวดี พละศักดิ์
ปริญญาโท : บธ.ม. (M.B.A.) (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ประจำหลักสูตร
   
   

About us :

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ถนนร้อยเอ็ด - โพนทอง 113 หมู่ที่ 12
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
ทร.0-4355-6168

ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม

facebook circle 512   line

แผ่นที่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

 

Copy@2018 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ถนนร้อยเอ็ด - โพนทอง 113 หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 โทร.0-4355-6168
พัฒนาโดย นายธนทรัพย์ อนารัตน์  E - Mall : tanasuba@gmail.com