อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

17.  

อาจารย์ ดร.ภัทริกา ชิณช่าง
ปริญญาเอก : ปรด.การจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประธานหลักสูตร

 28

อาจารย์ดวงดาว ภูครองจิตร
ปริญญาโท :บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาจารย์ประจำหลักสูตร

1

อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู
ปริญญาโท : บธ.ม. (การจัดการการเงินและการธนาคาร)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาจารย์ประจำหลักสูตร

33

อาจารย์จารุวรรณ สุภาชัยวัฒน์
ปริญญาโท : กจ.ม. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยมหาสาคาม
อาจารย์ประจำหลักสูตร

9  

อาจาย์นุศรา นันโท
ปริญญาโท : ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การศึกษา)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 26

อาจารย์สุนันวดี พละศักดิ์
ปริญญาโท : บธ.ม. (M.B.A.) (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ประจำหลักสูตร