ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

             ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

นางนาวลจันทร์  ศรีมงคล

ดร.นุชากร มาศฉมาดล

   

นางสาวกอบกาญจน์  สุทธิประภา

รองศาสตราจารย์ ดร. กรไชย  พรลภัสรชกร

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  เรืองอูตมานันท์

อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยธร ไชยวิเศษ