ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

             ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

banjung

นางบัณจง ธนะแพสย์

nuchakron

ดร.นุชากร มาศฉมาดล

janjira

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันจิราพร ศิรินนท์

phapass

นายประภาส บุญสุข

chiyatron

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยธร ไชยวิเศษ

tanaphon

อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี