บุคลากรประจำสำนักงานคณบดี

สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

46  

 นายโชคชัย ศรีชัย
หัวหน้าสำนักงานคณบดี 
08 7214 2430

 

 47

 นางสาวสมปอง ละออ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
08 7027 6695

 48

 นางสาวเพียงเพ็ญ สุทธิประภา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
08 2835 7448

49

 นายอานนท์ จันจิตร
นักวิชาการศึกษา 
09 0292 1313

44  

 นายธนทรัพย์ อนารัตน์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
08 6329 8659

 

 45

นายปวีกร ท้าวบุตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
09 8116 9198

 

50

นางสาวสุคนธา มุสิกสูตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

09 5670 3101
 51

นางสาวขนิตชญา นาสิงห์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

09 1762 9129