วารสารวิชาการ ภายนอก

* วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) คลิกลิงค์
-
 TCI กลุ่มที่ 2 
- กำหนดการพิมพ์
   - วารสารราย 6 เดือน (2ฉบับ/ปี)
   - ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 
   - ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 
อัตราค่าธรรมเนียม
   - บุคคลทั่วไป 3,000 บาท
   - นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2,000 บาท
   - อาจาย์ / บุคลากรและผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเชิญให้เขียนบทความไม่เสียค่าใช้จ่าย

*วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้เอ็ด (นิติรัฐศาสตร์คลิกลิงค์

- กำหนดการพิมพ์
   - วารสารราย 6 เดือน (2ฉบับ/ปี)
   - ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 
   - ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 
อัตราค่าธรรมเนียม

   - ฟรี

 * วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คลิกลิงค์
 - TCI กลุ่มที่ 2 
- กำหนดการพิมพ์
   - วารสารราย 6 เดือน (2ฉบับ/ปี)
   - ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 
   - ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 
อัตราค่าธรรมเนียม