วันเสาร์, 25 พฤษภาคม 2562

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

18  

าจารย์รุ่งอรุณ ศุภกฤตอนันต์
ปริญญาโท : บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธานหลักสูตร

 sitisak

อาจารย์สิทธิศักดิ์ เตียงงา
ปริญญาโท : บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 13

อาจารย์จุฑารัตน์ จิตต์ถนอม
ปริญญาโท : ศศ.ม. (วัฒนธรรมศาสตร์)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

37

อาจารย์รุ่งวิทย์ ตรีกุล
ปริญญาโท : ศศ.ม. (การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ประจำหลักสูตร

19  

าจารย์กนกวรรณกรณ์ หลวงวังโพธิ์
ปริญญาโท : ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

 
   
   

About us :

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ถนนร้อยเอ็ด - โพนทอง 113 หมู่ที่ 12
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
ทร.0-4355-6168

ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม

facebook circle 512   line

แผ่นที่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

 

Copy@2018 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ถนนร้อยเอ็ด - โพนทอง 113 หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 โทร.0-4355-6168
พัฒนาโดย นายธนทรัพย์ อนารัตน์  E - Mall : tanasuba@gmail.com