หมวด: อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 01 ตุลาคม 2561 เขียนโดย Super User

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชานวัตกรรมบริการที่พัก

18  

าจารย์รุ่งอรุณ ศุภกฤตอนันต์
ปริญญาโท : บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

sayroong 

อาจารย์สายรุ้ง ธรณี
ปริญญาโท : บธ.ม. (การบริหารจัดการโรงแรม)
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 27

อาจารย์ตรีธิดา บุญทด
ปริญญาโท : ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

 

 

 
   
   
ฮิต: 1894