แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก

test2 

อาจารย์รุ่งอรุณ ศุภกฤตอนันต์
ปริญญาโท : บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองประธานหลักสูตร

 

sairung 

อาจารย์สายรุ้ง ธรณี
ปริญญาโท : บธ.ม. (การบริหารจัดการโรงแรม)
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 teetida

อาจารย์ตรีธิดา บุญทศ
ปริญญาโท : ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์ประจำหลักสูตร