แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว

sitisak

อาจารย์สิทธิศักดิ์ เตียงงา
ปริญญาโท : บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 37

อาจารย์รุ่งวิทย์ ตรีกุล
ปริญญาโท : ศศ.ม. (การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 13

อาจารย์จุฑารัตน์ จิตต์ถนอม
ปริญญาโท : ศศ.ม. (วัฒนธรรมศาสตร์)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร