หมวด: อาจารย์ประจำคณะ เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 01 ตุลาคม 2561 เขียนโดย Super User

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

sayroong 

อาจารย์สายรุ้ง ธรณี
ปริญญาโท : บธ.ม. (การบริหารจัดการโรงแรม)
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
ประธานหลักสูตร

 30

อาจารย์สุติมา ฮามคำไพ
ปริญญาโท : ศศ.ม. (วัฒนธรรมศาสตร์ : การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 27

อาจารย์ตรีธิดา บุญทศ
ปริญญาโท ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์ประจำหลักสูตร

36

อาจารย์สุริยาวุธ ธรณี
ปริญญาโท : ศศ.ม. (การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 อาจารย์มณฑิรา มณีแสง
ปริญญาโท : บธ.ม. (การบริหารจัดการโรงแรม)
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

 

 
   
   
ฮิต: 783