หมวด: อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 01 ตุลาคม 2561 เขียนโดย Super User

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล

32

อาจารย์อัจฉราภรณ์ จุฑาผาด
ปริญญาโท : ค.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ) 

 

24

อาจารย์ญาณกร เขตศิริสุข
ปริญญาโท : บธ.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

 52 g

อาจารย์เขมวิทย์ จิตตะยโสธร
ปริญญาโท : วทม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาจารย์ประจำหลักสูตร

   
   

 

ฮิต: 2356