หมวด: อาจารย์ประจำคณะ เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 01 ตุลาคม 2561 เขียนโดย Super User

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

mongkon 

อาจารย์ ดร.มงคล เอกพันธ์
ปริญญาเอก : ปร.ด. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประธานหลักสูตร  โทร. 08-6645-5671

 

5 .

อาจารย์ ดร.จุรีวัลย์ ภักดีวุฒิ
ปริญญาเอก : ปร.ด.(พัฒนบูรณาการศาสตร์)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 10 .

อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์
ปริญญาเอก : Ph.D. (Commerce) พาณิชยศาสตร์
Victoria University of Wellington, Wellington New Zealand
อาจารย์ประจำหลักสูตร

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์ 
ปริญญาเอก : ปร.ด. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 อาจารย์ประจำหลักสูตร

3 .  

อาจารย์ ดร.ภัทริยา พรหมราษฏร์
ปริญญาเอก : ปร.ด. การจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

 
   
   
ฮิต: 610