วันเสาร์, 25 พฤษภาคม 2562

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

mongkon 

อาจารย์ ดร.มงคล เอกพันธ์
ปริญญาเอก : ปร.ด. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประธานหลักสูตร  โทร. 08-6645-5671

 

5 .

อาจารย์ ดร.จุรีวัลย์ ภักดีวุฒิ
ปริญญาเอก : ปร.ด.(พัฒนบูรณาการศาสตร์)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 10 .

อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์
ปริญญาเอก : Ph.D. (Commerce) พาณิชยศาสตร์
Victoria University of Wellington, Wellington New Zealand
อาจารย์ประจำหลักสูตร

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์ 
ปริญญาเอก : ปร.ด. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 อาจารย์ประจำหลักสูตร

3 .  

อาจารย์ ดร.ภัทริยา พรหมราษฏร์
ปริญญาเอก : ปร.ด. การจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

 
   
   

About us :

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ถนนร้อยเอ็ด - โพนทอง 113 หมู่ที่ 12
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
ทร.0-4355-6168

ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม

facebook circle 512   line

แผ่นที่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

 

Copy@2018 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ถนนร้อยเอ็ด - โพนทอง 113 หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 โทร.0-4355-6168
พัฒนาโดย นายธนทรัพย์ อนารัตน์  E - Mall : tanasuba@gmail.com