คณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

คณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

ประธานกรรมการ
อาจารย์ ดร. ภัทริยา พรหมราษฎร์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

กรรมการโดยตำแหน่งและกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิตา พิมทา

รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ

กรรมการโดยตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ โพนศิริ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการผู้แทนผู้ช่วยคณบดี
อาจารย์สิทธิศักดิ์ เตียงงา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและนวัตกรรมกรรมการผู้แทนผู้ช่วยคณบดี
 อาจารย์สิรวิชญ์ ปิ่นคำ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

กรรมการผู้แทนประธานสาขาวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  เอกพันธ์
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA))กรรมการผู้แทนประธานสาขาวิชา
ผู้ช่วยศาสตรจารย์อัจฉราภรณ์ จุฑาผาด
(ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ)กรรมการผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ
อาจารย์เกรียงไกร  กันแก้ว
รองประธานสาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าปลีก

กรรมการผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ
อาจารย์ ดร.อุณนดาทร  มูลเพ็ญ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนออก
นางนาวลจันทร์  ศรีมงคล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนออก
รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย  พรลภัสรชกร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนออก
นายนุชากร  มาศฉมาดลกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนออก
นางสาวกอบกาญจน์  สุทธิประภา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนออก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา  เรืองอุตมานันท์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาภรณ์  พันทวีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยธร  ไชยวิเศษผู้ช่วยเลขานุการ
นายโชคชัย  ศรีชัย
หัวหน้าสำนักงานคณบดี