สี ตราประจำคณะ

สีประจำคณะบริหารฯ

สีฟ้า

ตราประจำคณะ

 11169321 1638030733097900 1558390079 n

ค่านิยมร่วม (Share Value)

ค่านิยมร่วม (Share Value)

เพื่อมุ่งสร้างความสำเร็จ ชื่อเสียงและความสามัคคีในองค์กรร่วมกัน คณะบริหารธุรกิจและ การบัญชี
ซึ่งมีเป้าหมายในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ จึงกำหนดค่านิยมร่วมของบุคลากรในคณะ
โดยกำหนดจากชื่อย่อภาษาอังกฤษของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นิยามไว้ดังนี้ 

            B : Business professional ความเป็นมืออาชีพทางธุรกิจ 
            A : Adaptive thinking ความคิดริเริ่มเชิงประยุกต์ 
            Ac : Accountability ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

พัฒนาคณะด้วยกระบวนการจัดการคุณภาพเพื่อเป็นคณะชั้นนำในการผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พันธกิจ

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ ควบคู่คุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
2. วิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรม ด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี โดยประสานความร่วมมือกับ      
    หน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐเอกชน ทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ
3. บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชน องค์กรของรัฐและ   
    เอกชน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. ทำนุบำรุง สนับสนุนและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่นตลอดจนถึงระดับชาติ
5. ใช้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและระบบประกันคุณภาพการศึกษาบริหารจัดการ 
    องค์กร  เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ 

ปรัชญา

ปรัชญา

วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำความรู้สู่ท้องถิ่น

เนื้อหาอื่นๆ...