การเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด Covic 19

หมวด: facebook


"การเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด Covic 19"

 

เกี่ยวกับเรา

หมวด: facebook

เกี่ยวกับคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เปิดการเรียนการสอนเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 10 ปี โดยเปลี่ยนสถานภาพมาจากวิทยาลัยการจัดการ และมีผลเริ่มบังคับใช้ในนาม คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2558 โดยจัดการเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรระดับปริญญาโท มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและมีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ตรงตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือ บุคลิกภาพดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ โดยมีกรอบนโยบายการพัฒนาอยู่บนหลักการที่จะพัฒนา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ให้สามารถจัดการศึกษาให้เป็นแหล่งความรู้และที่พึ่งของท้องถิ่น นอกจากนี้ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ทั้งในด้านผลงานวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ โดยเฉพาะการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรม ด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน การให้บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชน องค์กรของรัฐและเอกชน และทำนุบำรุง สนับสนุนและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นตลอดจนถึงระดับชาติเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

 ประวัติความเป็นมา
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มีชื่อเดิมว่า วิทยาลัยการจัดการ เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2549 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) และบัญชีบัณฑิต (บช.บ) สังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และจากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 2(91)/2558 วันที่ 6 มีนาคม 2558 ได้อนุมัติให้วิทยาลัย 4 วิทยาลัย ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปลี่ยนสถานะเป็นคณะต่างๆ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป โดยในปีการศึกษา 2558 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน จึงแบ่งโครงสร้างใหม่เป็น 2 ส่วน คือ 1 คณะ และ 1 สำนักงานคณบดี เปิดสอนระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร 7 สาขาวิชา ปริญญาโท 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ปรัชญา
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำความรู้สู่ท้องถิ่น

วิสัยทัศน์
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและมีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ โดยใช้หลัก GQN ในการบริหาร

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ ควบคู่คุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
2. วิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรม ด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐเอกชน ทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ
3. บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชน องค์กรของรัฐและเอกชน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. ทำนุบำรุง สนับสนุนและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่นตลอดจนถึงระดับชาติ
5. ใช้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและระบบประกันคุณภาพการศึกษาบริหารจัดการองค์กรเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ

ค่านิยมร่วม (Share Value)
เพื่อมุ่งสร้างความสำเร็จ ชื่อเสียงและความสามัคคีในองค์กรร่วมกัน คณะบริหารธุรกิจและ การบัญชี ซึ่งมีเป้าหมายในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ จึงกำหนดค่านิยมร่วมของบุคลากรในคณะ โดยกำหนดจากชื่อย่อภาษาอังกฤษของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นิยามไว้ดังนี้

B : Business professional ความเป็นมืออาชีพทางธุรกิจ
A : Adaptive thinking ความคิดริเริ่มเชิงประยุกต์
Ac : Accountability ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

สีประจำวิทยาลัย
สีฟ้า

ตราสัญลักษณ์