Grid Joomla Template

แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว

sitisak

อาจารย์สิทธิศักดิ์ เตียงงา
ปริญญาโท : บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 37

อาจารย์รุ่งวิทย์ ตรีกุล
ปริญญาโท : ศศ.ม. (การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 13

อาจารย์จุฑารัตน์ จิตต์ถนอม
ปริญญาโท : ศศ.ม. (วัฒนธรรมศาสตร์)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

 

 

 
   
   

แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครื่อง

 30


อาจารย์สุติมา ฮามคำไพ
ปริญญาโท : ศศ.ม. (วัฒนธรรมศาสตร์ : การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


 36

อาจารย์สุริยาวุธ ธรณี
ปริญญาโท : ศศ.ม. (การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

19

าจารย์กนกวรรณกรณ์ หลวงวังโพธิ์
ปริญญาโท : ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

 

 
   
   

แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก

test2 

อาจารย์รุ่งอรุณ ศุภกฤตอนันต์
ปริญญาโท : บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองประธานหลักสูตร

 

sairung 

อาจารย์สายรุ้ง ธรณี
ปริญญาโท : บธ.ม. (การบริหารจัดการโรงแรม)
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 teetida

อาจารย์ตรีธิดา บุญทศ
ปริญญาโท : ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์ประจำหลักสูตร